Forum Rowerowy Lublin

Pełna wersja: Opinie ws. remontu ulicy Smorawińskiego
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:Lublin, 20 czerwca 2011 roku
Opinia ws zgodności projektu remontu ulicy Smorawińskiego z
Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej miasta Lublina.

W związku z przedłożeniem do zaopiniowania projektu remontu ulicy Smorawińskiego wykonanego przez firmę Urban Media z Warszawy, zgłaszamy następujące uwagi:
- niezgodność konstrukcji drogi dla rowerów ze Standardami, oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy . Należy zastosować konstrukcję:
warstwy ścieralna z betonu asfaltowego grubości 3 cm,
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0-31,5mm grubości 12 cm,
podbudowa z piasku stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa grubości 10cm.
- brak ciągłości nawierzchni drogi rowerowej na zjeździe oraz skrzyżowaniu z ulicą Bursaki. Zaleca się przyjęcie rozwiązania, które wyróżnia wysokościowo (wyniesiona powierzchnia przejazdu na skrzyżowaniu), oraz optycznie (kolorem) drogę dla rowerów. Należy pamiętać o wymaganiu ciągłości nawierzchni (krawężnik na 0cm lub jego brak). Rozwiązanie to nie musi być stosowane z zastosowaniem ciągłości konstrukcji (konstrukcja drogi na skrzyżowaniu wg konstrukcji jezdni). Wymaganie to wynika z nowelizacji Prawa o Ruchu Drogowym, art. 27 pkt 1a: Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.
- brak zachowania skrajni drogi rowerowej. Od strony jezdni skrajnia powinna wynosić przynajmniej 0,5 m (w skrajni nie powinny znajdować się znaki, ani zieleń powyżej krawędzi nawierzchni). Od strony chodnika skrajnia powinna wynosić 0,2 m i powinna być wykonana w formie opaski oddzielającej, na której odcinku następuje zmiana wysokości pomiędzy częścią dla rowerów i częścią dla pieszych. Proponujemy wykonanie opaski z krawężnika drogowego położonego na płask.
W pozostałym zakresie nie zgłaszamy uwag.

Z poważaniem
Porozumienie Rowerowe

Gdyby ktoś był zainteresowany projektem, proszę o PW, ponieważ zajmuje on dużo miejsca a nie mam gdzie go wrzucić.