Forum Rowerowy Lublin

Pełna wersja: Konsultacje strategii wsparcia sportu i rekreacji Lublina
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia „Strategii wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015”.

Prezydent Miasta Lublin
działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 uchwały nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 87, poz. 1593)

ogłasza

konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia „Strategii wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015”.

Zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały nr 1074/XLIII/2010 konsultacje będą miały formę pisemnego wyrażania opinii w kwestii projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia „Strategii wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015”.

Termin wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia „Strategii wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015” rozpoczyna się w dniu 21 marca 2012 r. i upływa w dniu 12 kwietnia 2012 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Jarosław Daniewski – kierownik referatu ds. sportu.

Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać pisemnie na adres Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, e-mailConfusedport@lublin.eu

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Źródło: http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=163983